1. Ανάπτυξη και Υλοποίηση μιας Τοπικής Στρατηγικής για τη Πρόληψη και τη Προαγωγή της Υγείας

  Η πρόταση αυτή θα δημιουργήσει μια Στρατηγική Πρόληψης σε Τοπικό Επίπεδο (στον κάθε Δήμο) μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον τοπικό πληθυσμό καταγεγραμμένη σε βάσεις δεδομένων και δικτυωμένη με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στους άλλους Δήμους του Προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό προωθούνται συστηματικές και όχι μεμονωμένες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο, η επιτυχία των οποίων θα αποτελέσει το πρότυπο για τη δημιουργία ενεργειών σε Εθνικό επίπεδο, ενώ η δικτύωση μεταξύ των 14 Δήμων του προγράμματος θα αποτελέσει το πιλοτικό σχέδιο για τη δικτύωση όλων των δήμων της χώρας.

 2. Ανάπτυξη και Οργάνωση ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου στα 7 σοβαρά νοσήματα.

  Η ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη ανάδειξη προβλημάτων υγείας που είναι θανατηφόρα και υψηλότατου κόστους αντιμετώπισης, για νοσήματα των οποίων ο προσυμπτωματικός έλεγχος έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικός. Τα νοσήματα αυτά είναι: α) ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, β) ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, γ) ο Καρκίνος του μαστού, δ) ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, ε) το Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, στ) ο Καρκίνος του προστάτη και ζ) το Μελάνωμα.

  Για την οργάνωση του Προσυμπτωματικού Ελέγχου είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Δικτύου Παρόχων Υγείας οι οποίοι, για να συμμετάσχουν, θα πρέπει να συμφωνήσουν στις βασικές αρχές του Προγράμματος. Επίσης είναι απαραίτητη η σταδιακή καταγραφή των ευπαθών ομάδων του Δήμου με βασικά κριτήρια ένταξης την οικονομική αδυναμία και την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας. Τέλος, θα πρέπει να καθορισθούν και να καταγραφούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου προσβολής από το κάθε νόσημα στο πλαίσιο του Δήμου. Όλες οι παραπάνω καταγραφές είναι σημαντικό να υπόκεινται σε ένα σταθερό πρόγραμμα ανανέωσης και επικαιροποίησής τους.

 3. Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Προγράμματος Προσανατολισμού και Ενημέρωσης των πολιτών για τις διαθέσιμες Υπηρεσίες Υγείας.

  Η δημιουργία ενός άρτια καταρτισμένου προσωπικού με σκοπό να καθοδηγείται ο πολίτης για το που πρέπει να απευθυνθεί. Αυτό θα προϋποθέτει την πλήρη καταγραφή των δομών υγείας και την εξατομικευμένη υποστήριξη των πολιτών σε θέματα υγειονομικών διαδικασιών.

  Βασικός σκοπός των ΚΕΠ Υγείας είναι αφενός να ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους το σύνολο των φτωχών και ευπαθών δημοτών του τοπικού πληθυσμού που είναι καταγεγραμμένοι στις κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και η κινητοποίηση όλου του υπόλοιπου πληθυσμού για να προβαίνει στις ενδεδειγμένες προληπτικές εξετάσεις και αφετέρου η υποστήριξη της Κεντρικής Διοίκησης μέσο του όγκου δεδομένων και υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωμένη ενημέρωση και εύκολη γνώση για τη δημιουργία αντίστοιχων Εθνικών Προγραμμάτων και Στρατηγικών στους ως άνω τομείς, τους οποίους έχει ανάγκη η χώρα μας.

  Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη οικονομικών πόρων διαθέσιμων για νέες προσλήψεις και νέες υποδομές, ο σχεδιασμός των ΚΕΠ Υγείας προβλέπει την χρησιμοποίηση υπάρχοντος προσωπικού των Δήμων (μέσο εκπαιδευτικού αναπροσανατολισμού των δεξιοτήτων τους) και των υφιστάμενων κτιριακών και τεχνολογικών τους υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό 14 Δήμοι – μέλη με απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου και ατομική επιστολή των Δημάρχων, θα διαθέσουν υπάρχον προσωπικό και κτίρια εξασφαλίζοντας έτσι τη διατηρησιμότητα των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων τους. Η εγκατάσταση των Κ.Ε.Π. Υγείας σε χώρο εύκολα προσβάσιμο και η άμεση γνωστοποίηση στους δημότες του σκοπού τους είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία τους.

  Οφείλουμε στα ανωτέρω να συνυπολογίσουμε την πρόσφατη νομοθετική ωρίμανση όσον αφορά στη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να αναπτύξουν προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην οποία προφανώς εντάσσονται και τα ΚΕΠ Υγείας. Συγκεκριμένα, ο Νόμος για το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» μεταφέρει στους Δήμους ορισμένες αρμοδιότητες για την Πρωτοβάθμια Υγεία των Νομαρχιών που καταργήθηκαν. Επίσης με πρόσφατη νομοθετική διάταξη δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Υγείας Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να υπάρχει θεσμοθετημένη σχέση με τους ΟΤΑ. Τέλος, η πρόσφατη νομοθεσία περί άσκησης ιατρικού επαγγέλματος επιτρέπει τη δημιουργία Ιατρείων και Δομών Υγείας από τους Δήμους με διευκόλυνση της αδειοδότησής τους, η οποία πια γίνεται μέσα από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.